Leergeld Nijmegen

Informatie voor sportaanbieders

Voetbal

Zwemmen

Algemeen

Leergeld Nijmegen werkt met diverse sportaanbieders samen. Met deze aanbieders zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de opmaak van een jaarfactuur, zie onderstaande link.

Indien een kind lid wil worden van uw vereniging, maar de ouders kunnen de contributie niet betalen dan kunt u de ouder doorverwijzen naar ons. De aanvraag voor ondersteuning dient altijd via het gezin ingediend te worden. Mocht de betreffende vereniging nog niet bekend zijn bij Leergeld Nijmegen dan zal de coördinator contact opnemen om een afspraak te maken. In dit gesprek wordt onder andere onze werkwijze toegelicht, de professionaliteit van de aanbieder beoordeeld, gevraagd naar het aanbod, de bijbehorende jaarprijzen en het KvK-nummer.

Facturering

Om de facturen van ouders te kunnen betalen hebben we van uw organisatie een factuur nodig.

Door de eisen van onze subsidieverstrekker zijn wij gebonden aan een aantal regels. Binnen deze kaders werken wij toe naar een betere service en vragen om uw medewerking. Wij krijgen regelmatig rekeningen waarop de gegevens van club/vereniging en/of betreffende kind(-eren) ontbreken. Het achterhalen van deze informatie is tijdrovend. Daarom vragen wij u de factuur op te stellen volgens de volgende Factuurwensen aanbieders.

Informatie voor voetbal

Leergeld Nijmegen vergoedt onder bepaalde voorwaarden, onder andere (een deel van) de voetbalcontributie voor haar cliënten. Indien het budget van het betreffende kind dit toelaat, bestaat de mogelijkheid een kledingcheque aan te vragen voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, scheenbeschermers e.d.

Leergeld heeft,
wil men in aanmerking komen voor een vergoeding, een specifieke werkwijze waar de betreffende gezinnen zich aan moeten houden. We verzoeken de voetbalverenigingen om de ouders van de jeugdleden hierover te informeren, zodat zoveel mogelijk kinderen op een efficnte wijze geholpen kunnen worden. Uw vereniging kan ervan uitgaan dat in onderhavige situaties de contributie zal worden voldaan.

In dit kader verzoeken wij u om een tekst
 op te nemen in de verenigingsinformatie aan (bestaande en nieuwe) jeugdleden, zoals plaatsing op de website, in een clubblad of in een brief. Klik op onderstaande link voor de tekst.

Voorbeeldtekst publicaties voetbalvereniging

U kunt de Voorbeeldtekst voetbalverenigingen ook downloaden

Naast het opnemen van een tekst in de communicatiemedia, verzoeken wij de club/vereniging om nieuwe leden bij aanmelding de mogelijkheid te geven aan te vinken dat ze cliënt zijn bij Stichting Leergeld Nijmegen. Dan is de vereniging ervan op de hoogte, dat het nieuwe lid niet via automatische incasso kan betalen, maar een factuur nodig heeft om op te sturen naar Leergeld Nijmegen.

Verzoek aan de ledenadministratie/penningmeester:

Indien de vereniging een regeling kent met verplichte huurkleding (tenue etc.), waarvan de kosten niet in de contributie verrekend zijn, dan vragen wij u zowel de contributie als de kleding op één en dezelfde factuur te vermelden. Alleen op deze wijze kan er, indien het budget dit toelaat, door Leergeld Nijmegen nog een kledingcheque worden gemaakt voor bijvoorbeeld voetbalschoenen en/of scheenbeschermers. Met behulp van deze cheque kan het betreffende kind bij een sportzaak waarmee we samenwerken zijn aankoop doen.
Indien het jeugdlid zelf het verplichte tenue moet kopen,
vragen wij u om Leergeld Nijmegen te informeren over de leverancier waarmee de club een contract heeft voor de verplichte wedstrijdtenues.

Informatie voor zwemaanbieders:

  • Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen kinderen op zwemles voor diploma A via Leergeld Nijmegen.
  • Voor het zwemdiploma A vergoedt Leergeld maximaal 2 x € 225,00. Bij de Sportfondsenbaden zijn dit 2 x 30 lessen.
  • Het inschrijfgeld en het afzwemmen voor een zwemdiploma wordt niet vergoed door Leergeld.
  • Adviseer cliënten om na de zomervakantie met zwemlessen te starten. Het budget van € 225,00 per kalenderjaar is niet voldoende om een heel jaar te kunnen zwemmen. Als kinderen aan het begin van een kalenderjaar starten, dan is de leskaart halverwege het jaar op en moeten ouders zelf de resterende lessen betalen of moeten kinderen tijdelijk stoppen met zwemmen, omdat hun sportbudget op is.
  • Cliënten krijgen voor het zwemmen een zwemcheque van Leergeld (per post). Deze cheque leveren ze in bij het zwembad of de betreffende zwemvereniging. Het zwembad of de vereniging stuurt de factuur rechtstreeks naar Leergeld Nijmegen.
  • Geef aan bij cliënten dat de cheque een geldwaarde vertegenwoordigt en dat we bij verlies niet nog een keer een cheque mogen opsturen.
  • Op de cheque staat een geldigheidsdatum. Als deze verlopen is mag de cheque niet meer worden ingeleverd.
  • Indien een kind door ziekte of om andere redenen langere tijd geen zwemlessen kan volgen, dan moet dit door de cliënt doorgegeven worden aan het zwembad of zwemvereniging. De zwemkaart kan dan bij de Sportfondsenbaden stopgezet worden en de resterende lessen blijven op de kaart staan.
  • Als de zwemkaart afloopt en het kind wil doorgaan met zwemmen, dan moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend bij Leergeld Nijmegen met een recente kopie van het gezinsinkomen. Vraag cliënten om ruim voordat de zwemkaart afloopt (3 à 4 weken van tevoren) de aanvraag in te dienen bij Leergeld Nijmegen.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.