Leergeld Nijmegen

Factuurwensen

 • Gegevens van school vermelden
  (logo, adres, website, telefoonnummer, IBANnummer bank, contactpersoon)
 • Factuur nummeren en adresseren aan ouder(s) / verzorger(s)
 • Per kind een factuur en daarop vermelden
  - Naam, geboortedatum en adres
  - Bedrag (ouderbijdrage, schoolreis/excursie, schoolkamp specificeren)
  - Periode waarover de factuur gaat en het totaalbedrag
  - Bij voorkeur 1 factuur voor alle activiteiten in het betreffende schooljaar
 • Apart specificeren indien van toepassing
  - Ouderbijdrage (indien mogelijk uitsplitsen in onderdelen)
  - Excursie, kamp
  - schoolreisje

Leergeld heeft per kalenderjaar per kind een budget voor sport én cultuur en de ouderbijdrage.

Facturen die vóór 1 december van het lopende jaar bij ons binnen zijn, nemen we nog in behandeling. Komen deze later binnen dan zullen de kosten uit het budget van het volgende kalenderjaar betaald worden.
Ons advies is om de factuur op tijd naar de ouder(s)/verzorger(s) te sturen en daarbij te vermelden deze factuur zo snel mogelijk (met een bewijs van het gezinsinkomen) naar Leergeld Nijmegen door te sturen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.