Leergeld Nijmegen

Informatie voor scholen

Stichting Leergeld Nijmegen is er voor kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die woonachtig zijn in Nijmegen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. Voor deze gezinnen betalen we de ouderbijdrage, het schoolkamp, een cultuurreis, de contributie van een sport en de kosten voor culturele activiteiten. We vergoeden geen computers, iPads of andere leermiddelen. We vergoeden ook geen huiswerkbegeleiding. We stellen ons als stichting tot doel om alle kinderen in Nijmegen die het nodig hebben te helpen om sociale uitsluiting te voorkomen. Ons motto is “Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!”

Om de gezinnen goed te informeren over onze mogelijkheden en werkwijze vragen wij u om uw medewerking.

Informatie voor het Basisonderwijs

Leergeld Nijmegen verzoekt de basisscholen om gezinnen te informeren over de mogelijkheden van Stichting Leergeld Nijmegen. Wij vragen u onderstaande teksten en ons logo op te nemen in respectievelijk de website/schoolgids en de brief over de ouderbijdrage.

Voorbeeldteksten publicaties onderwijs 

U kunt de Voorbeeldteksten onderwijs ook downloaden

Facturering 

Om de facturen van ouders te kunnen betalen hebben we van uw school een factuur nodig.

Door de eisen van onze subsidieverstrekker zijn wij gebonden aan een aantal regels. Binnen deze kaders werken wij toe naar een betere service en vragen wij om uw medewerking. Wij ontvangen regelmatig algemene brieven of facturen voor de ouderbijdrage, excursies en het schoolkamp, waarop gegevens van de school en/of de betreffende kinderen ontbreken. Het achterhalen van deze informatie is tijdrovend. Daarom vragen wij u op een factuur onderstaande gegevens te vermelden. Zie Factuurwensen

Informatie voor het Voortgezet onderwijs

Leergeld verzoekt de scholen om de docenten, de zorgcoördinator én de gezinnen te informeren over de mogelijkheden van Stichting Leergeld Nijmegen. Wij vragen u onderstaande teksten en ons logo op te nemen op respectievelijk de website van de school, in de schoolgids en de brief over de ouderbijdrage.

Voorbeeldteksten publicaties onderwijs

U kunt de Voorbeeldteksten onderwijs ook downloaden

Facturering

Iddink en van Dijk

Indien een school samenwerkt met Iddink of van Dijk dan betalen de ouders de ouderbijdrage (evenals andere schoolbenodigdheden) aan een van deze leveranciers. Zij sturen vervolgens de factuur of digitale bestelling op naar Stichting Leergeld door wie het deel ‘te innen schoolkosten’ tot maximaal € 100,00 wordt terugbetaald.

Cultuurreizen

Gezinnen, die cliënt zijn bij Leergeld Nijmegen en waarvan het kind meegaat op een cultuurreis, kunnen hiervoor een cheque aanvragen bij Leergeld Nijmegen. Het gezin stuurt deze cheque door naar uw school. Op basis van deze cheque kunt u een factuur opmaken, die u vervolgens rechtstreeks naar Leergeld Nijmegen kunt sturen. Wij dragen dan zorg voor een tijdige betaling.

Het voordeel van deze werkwijze is, dat u ervan op de hoogte bent dat het betreffende gezin budget heeft. Daarnaast is het voor alle betrokkenen van belang, dat de kosten voor een cultuurreis aan het begin van het schooljaar bekend worden gemaakt. Het gezin kan dan hun budget van het huidige kalenderjaar en van het komende kalenderjaar (totaal € 450,00) inzetten, zodat er geen of weinig eigen bijdrage overblijft.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.