Leergeld Nijmegen

Factuurwensen

 • Gegevens van club/vereniging/organisatie vermelden (adres, website, telefoonnummer, Ibannummer bank, contactpersoon)
 • Factuur nummeren en adresseren aan ouder(s)/verzorger(s)
 • Per kind een factuur en daarop vermelden
  o   Naam, geboortedatum en adres
  o   Bedrag (per maand of per les)
  o   Periode waarop de factuur betrekking heeft en het totaalbedrag
  o   Bij voorkeur 1 factuur voor het hele kalenderjaar of seizoen
 • Apart specificeren, indien van toepassing
  o   Contributie
  o   Inschrijfkosten
  o   Kleding en/of sportbenodigdheden

Op de website van de Belastingdienst kunt u verder lezen waaraan een factuur moet voldoen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/verplichte_gegevens_factuur/

Leergeld Nijmegen heeft per kalender jaar een vaststaand budget voor sport, cultuur en ouderbijdrage. Dit is per kind beschikbaar.

Facturen die vóór 1 december van het lopende jaar bij ons binnen zijn, nemen we nog in behandeling. Komen deze later binnen dan zullen de kosten uit het budget van het volgende kalenderjaar betaald worden.
Ons advies is om de factuur op tijd naar de ouder(s) / verzorger(s) te sturen en daarbij te vermelden deze factuur zo snel mogelijk (met een bewijs van het gezinsinkomen) naar Leergeld Nijmegen door te sturen.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.